Allmänna villkor 

Allmänna villkor för användningen av signeringstjänsten FP Sign från Francotyp-Postalia Sverige AB, inklusive leverans och underhåll av programvara

1. Omfattning

1.1. Följande allmänna villkor gäller uteslutande för affärsrelationen mellan Francotyp-Postalia Sverige AB (hädanefter ”leverantören” eller ”licensgivaren”) och kunden (hädanefter även ”användaren” eller ”licenstagaren”) i den version som gällde vid tiden för ingåendet av avtalet.

1.2. Dessa allmänna villkor kan när som helst hämtas på leverantörens FP Sign-portal. Användaravtal som avviker från de allmänna villkor som publicerats på leverantörens FP Sign-portal är inte giltiga, om inte Leverantören uttryckligen skriftligen säger att de är giltiga.

2. Föremål för avtalet: FP Sign

2.1. Leverantören erbjuder FP Sign som en portallösning via webbläsare och som skrivbordsprogram, som mobilapplikation, eller som integrerad lösning i befintliga användarsystem (t.ex. CRM- eller ERP-system) utan webbläsare. Dessa allmänna villkor för användandet av signeringstjänsten FP Sign från Francotyp-Postalia Sverige AB reglerar avtalsförhållandet mellan leverantören och användaren vad gäller alla applikationer som nämns i första meningen under punkt 2.1.

2.2. Att använda FP Sign kräver internetuppkoppling. Sådana tjänster omfattas inte av detta avtal.

3. Avtalets ingående

3.1. Genom att skicka in registreringsformuläret på webbplatsen lämnar användaren ett anbud om slutande av användaravtal för FP Sign. Avtalet har ingåtts när Leverantören har bekräftat registreringen.

3.2. Avtalet kan även ingås skriftligen när man använder skrivbordsprogrammet eller den integrerade lösningen.

3.3. FP Sign kan börja användas direkt efter att tjänsten aktiverats. Man behöver inte ha ingått avtalet eller registrerat sig för att börja använda tjänsten.

3.4. Leverantören ingår avtal med kunder som är fysiska personer under förutsättning att de har obegränsad rättshandlingsförmåga och är 18 år gamla. Leverantören har rätt att fastställa användarens ålder i den identifieringsprocess som behandlas i avsnitt 6.

3.5. Leverantören kommer att lagra de uppgifter som krävs för avtalets ingående och orderbehandling, speciellt e-postadress och eventuellt också mobilnummer (vid identifiering via mobiltelefon). Leverantören får behandla och använda dessa uppgifter i den utsträckning som behövs för ingåendet av avtalet och tillhandahållandet av tjänsten. Det kommer inte att ske någon insamling eller behandling av platsinformation för att bedriva geolokalisering.

4. Elektroniska signaturer

4.1. Med den digitala signeringstjänsten FP Sign bifogas enkla elektroniska signaturer, avancerade elektroniska signaturer eller kvalificerade elektroniska signaturer till dokument (signering). Signeringen av dokumenten kan utföras av kunden eller av Leverantören (som kundens fullmakthavare eller ombud). Genom att välja alternativet ”fullmakt/ombud” ger kunden leverantören fullmakt att signera dokumenten som kunden tillhandahåller, med leverantörens signatur.

5. Aktivering

5.1. Efter registreringen skapas ett FP Sign-konto åt användaren. FP Sign går att använda först när leverantören har aktiverat FP Sign-kontot. Aktiveringen sker så snart

(a) användaren har identifierats av leverantören och användarens identitetsuppgifter har hämtats in och verifierats (se punkt 6.1.),

(b) användaren skriftligen har bekräftat att hen har läst de allmänna villkoren,

(c) användaren har klickat på aktiveringslänken i bekräftelsemejlet.

6. Identifiering

6.1. Om användaren i registreringsprocessen godkänner att leverantören signerar dokument å kundens vägnar (fullmakt) är leverantören skyldig att med säkerhet fastställa användarens identitet. När det gäller fysiska personer (privatkunder eller en juridisk persons auktoriserade representant) ska leverantören inhämta och lagra användarens för- och efternamn, födelsedatum, adress, e-postadress, personligt ID,telefonnummer/mobilnummer (valfritt), faxnummer (valfritt).

6.2. Användaren godkänner att leverantören i identifieringssyfte behandlar eller använder personuppgifter som inhämtats vid ett tidigare tillfälle.

7. Kostnader och fakturering

7.1. Efter att avtalet ingåtts uppstår kostnader, som debiteras användaren.

7.2. Avgifterna för tillhandahållandet och användandet av signeringstjänsten FP Sign baseras på prislistan på FP Sign-portalen.

7.3. Användaren får en elektronisk faktura (till exempel skickad till den e-postadress som angavs vid registreringen). I undantagsfall är det även möjligt att få en pappersfaktura. En faktureringsavgift tillkommer (se prislistan). Fakturering sker en gång per månad i efterskott. Fakturabeloppet betalas vanligen via direktdebitering. Användaren medger att Leverantören debiterar den aktuella summan. För privatkunder är direktdebitering obligatoriskt.

7.4. Invändningar mot fakturan ska inkomma senast 8 dagar från fakturadatum. Det räcker att invändningarna har avsänts inom tidsfristen.

8. Säkerhetsanvisningar

8.1. Leverantören ger användaren tillgång till FP Sign-kontot via en säker inloggning. Registreringen sker med e-postadress och lösenord. Lösenordet ska innehålla minst 8 tecken inklusive specialtecken och siffror.

8.2. Om användaren begär att få en identifieringskod från motparten via mobiltelefon (tvåfaktorautentisering) är det obligatoriskt att ange mobilnummer. Attestering kan dock även ske utan att identiteten verifieras på detta sätt.

8.3. Tjänsteleverantören erbjuder TLS-kryptering som standard. TLS-kryptering innebär att transportvägen mellan klient och server krypteras.

9. Användarens skyldigheter

9.1. Användaren måste fullständigt och sanningsenligt uppge alla uppgifter som krävs för registrering och i förekommande fall identifiering (se punkt 5.1.). Ändringar i registreringsuppgifterna (t.ex. adress- eller namnändring) måste omedelbart anmälas till leverantören.

9.2. Användaren måste se till att skydda sina inloggningsuppgifter från otillåten användning av tredje part.

10. Användningsbegränsningar

10.1. Genom att använda FP Signs webbplats eller tjänster samtycker användaren uttryckligen till att inte agera på ett sätt som enligt Leverantörens egen bedömning:

• är skadligt, hotande, olämpligt, trakasserande, explicit sexuellt eller pornografiskt, diskriminerande, vulgärt, obscent, stötande, hatiskt, våldsamt eller uppviglande, våldsamt eller anstötligt;

• inkräktar på tredje parts rättigheter, till exempel personlig integritet, upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemligheter eller annan immateriell egendom eller äganderätt;

• bryter mot federala, statliga eller lokala lagar och regler;

• ger felaktig information om, ger en felaktig bild av eller döljer koppling till annan person eller annat företag. Andra förbjudna aktiviteter är

• att utan tillåtelse skaffa tillgång till eller använda en annan användares konto;

• att sprida datavirus eller annan kod, andra filer eller andra program som stör, förstör eller begränsar funktionaliteten hos datorprogramvara eller maskinvara eller apparater för elektronisk kommunikation;

• att ”hacka” eller utan tillstånd skaffa tillgång till en annan användares sekretessbelagda uppgifter;

• att försöka återskapa källkoder från webbplatsen;

• att avlägsna, kringgå, avaktivera eller på annat sätt göra intrång i säkerhetsfunktioner som begränsar användandet av webbplatsen;

• alla aktiviteter (t.ex. skärmskrapning, databasskrapning m.m.) som utförs med målet att få en lista över användare eller annan information;

• att sälja, hyra ut, låna ut eller på annat sätt använda rättigheterna till webbplatsen eller tjänsterna för egen vinning

11. Leverantörens ansvar, garantirättigheter

11.1. I den mån leverantören tillhandahåller telekommunikationstjänster till allmänheten enligt den tyska telekommunikationslagen (TKG) är leverantören I enlighet med den lagstadgade ansvarsbegränsningen i avsnitt 44a i den tyska telekommunikationslagen bara skadeståndsskyldig upp till ett belopp av 12 500 euro per användare och upp till ett sammanlagt belopp av 10 miljoner euro för alla skadelidande parter per skadeförorsakande händelse. Om alla skadelidande parters anspråk sammanlagt överstiger den övre gränsen i en enda skadeorsakande händelse, så reduceras de enskilda parternas anspråk proportionellt till den totala skadan och den övre gränsen. Denna ansvarsbegräsning gäller inte om skadan orsakats uppsåtligt eller genom grov oaktsamhet från leverantören, dennes agenter eller juridiska ombud.

11.2. Om inga telekommunikationstjänster för allmänheten såsom de definieras i den tyska telekommunikationslagen (TKG) tillhandahålls, ansvarar leverantören enligt lagens föreskrifter, om underlåtelsen skett uppsåtligt eller genom grov oaktsamhet, för eventuell skada som därigenom uppstår.

11.3. Om Leverantören på grund av enkel oaktsamhet bryter mot en för avtalet avgörande skyldighet, dvs. en skyldighet som måste uppfyllas för att avtalet ska fungera på rätt sätt och vars uppfyllande avtalspartnern vanligtvis förlitar sig på och ska kunna förlita sig på, som inte har koppling till tillhandahållandet av telekommunikationstjänster till allmänheten såsom de definieras i den tyska telekommunikationslagen (TKG), begränsas ansvarsskyldigheten för all därur följande skada och ekonomisk förlust till den skada som normalt kan förutses vid denna typ av avtal. Leverantören har inget ytterligare ansvar i händelse av enkel oaktsamhet.

11.4. Friskrivningen från eller begränsningen av ansvarsskyldighet i händelse av enkel oaktsamhet enligt avsnitt 11.3 gäller inte enkel oaktsamhet som resulterar i skador på liv, kropp eller hälsa. Leverantören är då ansvarig enligt lagens bestämmelser. Denna bestämmelse gäller på samma sätt om skadan orsakats av leverantörens agenter eller juridiska ombud.

11.5. Leverantören ska inte hållas ansvarsskyldig för skada som orsakats av strömavbrott och förseningar på grund av oförutsebara händelser som leverantören, deras juridiska ombud eller agenter inte har ansvar för, bland annat force majeure, arbetsplatskonflikter, upplopp och väpnade konflikter eller terror.

11.6. Lagstadgade garantirättigheter gäller.

12. Avtalsperiod och uppsägning

12.1. Avtalet för FP Sign ingås för 12 månader (för standardabonnemang) eller 12 månader (för Business-abonnemang), om inte annan tidsperiod avtalats separat.

12.2. Användaren har rätt att när som helst säga upp FP Sign-avtalet med 4 veckors varsel, skriftligen via brev eller e-post till leverantören (se punkt 12.1.), med kundnumret angivet.

12.3. Leverantören har rätt säga upp FP Sign-avtalet med 4 veckors varsel. Uppsägningen kan göras skriftligen via brev eller e-post.

12.4. Om ingen av avtalsparterna säger upp FP Sign-avtalet på det sätt som beskrivs under punkt 12.2. eller punkt 12.3. förnyas avtalet för ytterligare 3 månader (standardabonnemang) eller 6 månader (Business-abonnemang).

12.5. Ovanstående påverkar inte parternas rätt att säga upp avtalet utan uppsägningstid om giltiga skäl föreligger.

13. Föremål för avtalet: leverans och underhåll av programvara för FP Sign skrivbordsprogram/mobilapplikation

13.1. Avtalet gäller den rätt licensgivaren ger licenstagaren att använda FP Sign skrivbordsprogram, samt tillhandahållandet av underhåll och support till licenstagaren i användningen av den licensierade programvaran.

13.2. Beviljande av rättigheter

13.2.1. Härmed ger licensgivaren licenstagaren tidsbegränsad (se punkt 11) och enkel, ej överlåtelsebar, rätt att använda den licensierade programvaran i enlighet med dessa allmänna villkor.

13.2.2. Rätten att mångfaldiga den licensierade programvaran omfattar endast installation av den licensierade programvaran i ett datorsystem som innehas av Licenstagaren med den användning och kopiering som krävs för att ladda ner, visa, köra, överföra och spara den licensierade programvaran, samt rätten att göra en säkerhetskopia av den licensierade programvaran för en person som är auktoriserad att göra det enligt avsnitt 69d, stycke 2 i den tyska upphovsrättslagen (UrhG).

13.2.3. Det är inte tillåtet att dekomprimera den licensierade programvaran.

13.2.4. Licenstagaren har inte rätt till annan användning av den licensierade programvaran.

13.2.5. På uppmaning, och om det finns berättigat intresse, ska licenstagaren låta licensgivaren eller tredje part på uppdrag av licensgivaren avgöra huruvida användningen av den licensierade programvaran omfattas av de rättigheter som ges här; Licenstagaren ska göra sitt bästa för att hjälpa licensgivaren att genomföra en sådan granskning.

13.3. Leverans och installation av den licensierade programvaran

13.3.1. Licensgivaren ska åt licenstagaren tillhandahålla det antal kopior av den licensierade programvaran som krävs för utövandet av den rätt till användning som beskrivs här, i maskinläslig form som licenstagaren själv väljer, antingen lagrad på en vid aktuell tidpunkt gängse typ av lagringsmedium eller genom fjärröverföring. Licenstagaren ska få dokumentationen som digitalt dokument på tyska samt en kopia av användarmanualen för den licensierade programvaran som digitalt dokument på tyska. Parterna överenskommer att licensgivarens säte ska betraktas som den plats där överföringen av den licensierade programvaran sker. Licenstagaren står för alla kostnader och risker i samband med överföringen. I och med överföringen av den licensierade programvaran övergår transportrisken (bland annat risken för förlust eller förstörelse genom olyckshändelse) för kopiorna av den licensierade programvaran till licenstagaren.

13.3.2. Den licensierade programvaran installeras av licenstagaren å licensgivarens vägnar. Licenstagaren måste informera licensgivaren skriftligen om vilka platser kopiorna av den licensierade programvaran installeras på. Detta gäller även för alla framtida ändringar av installationsplatser.

13.3.3. Licensgivaren äger alla kopior av den licensierade programvaran tills licensavgiften är helt betald. Om licenstagaren bryter mot avtalet, t.ex. vid utebliven betalning, har licensgivaren rätt att kräva att licenstagaren lämnar tillbaka alla kopior av den licensierade programvaran, till vilka licensgivaren har förbehållit sig äganderätten, eller, i förekommande fall, kräva att tredje part gör detsamma. På uppmaning ska licenstagaren skriftligen bekräfta att inga kopior av den licensierade programvaran har behållits och att alla installationer av den licensierade programvaran oåterkalleligen har raderats från licenstagarens eller tredje parts system.

13.4. Licensavgift

13.4.1. Licensavgiften för de rättigheter som omfattas här fastställs i den aktuella prislistan.

13.5. Reklamation av fel och brister

13.5.1. Den programvara som tillhandahålls av licensgivaren överensstämmer i allt väsentligt med produktbeskrivningen. Licenstagaren har inte rätt att reklamera vid obetydlig avvikelse från den överenskomna eller förmodade kvaliteten och vid obetydlig försämring av funktionsdugligheten. Produktbeskrivningar gäller inte som garantibevis om inte annat överenskommits skriftligen. När det gäller leveranser av uppdateringar, uppgraderingar och nya versioner gäller reklamationsrätten bara nya funktioner som tillkommit i uppdateringen, uppgraderingen eller den nya versionen.

13.5.2. Om licenstagaren reklamerar på grund av ett fel har licensgivaren rätt att välja mellan att åtgärda felet i produkten, leverera ny produkt, eller betala ersättning. Om licenstagaren ger licensgivaren ytterligare en skälig tidsfrist, efter att den ursprungliga perioden har gått utan att problemet lösts, och den andra tidsfristen också löper ut utan resultat, eller om ett skäligt antal försök gjorts till förbättring, ersättning eller kompensation utan att det haft resultat, kan licenstagaren, efter eget gottfinnande och i enlighet med lagens bestämmelser, dra sig ur avtalet eller kräva prisnedsättning och begära kompensation för förluster eller kostnader. Reklamationen kan även åtgärdas genom att en ny programversion, alternativt en workaround, tillhandahålls eller installeras. Om felet inte påverkar funktionaliteten negativt eller bara påverkar den obetydligt har licensgivaren, rätt att åtgärda felet genom att tillhandahålla en ny version eller en uppdatering inom ramen för planerade versioner, uppdateringar och uppgraderingar, och därmed betraktas reklamationen som åtgärdad.

13.5.3. Fel ska rapporteras skriftligen genom en tydlig beskrivning av symptomen på felen samt, så långt det är möjligt, skriftlig dokumentation, papperskopior, eller andra dokument som beskriver felen. Felanmälningar ska vara sådana att felet kan reproduceras. Licenstagarens lagstadgade skyldigheter att utreda och informera påverkas inte.

13.5.4. I övrigt gäller 12 månaders garanti. Garantitiden börjar när den licensierade programvaran levereras. När det gäller leverans av uppdateringar, uppgraderingar och nya versioner börjar garantitiden gälla vid varje leverans.

13.5.5. Skadeståndsanspråk omfattas av begränsningarna i avsnitt 13.12.1.

13.5.6. Om en defekt beror på att en underleverantörs produkt är defekt och om en sådan underleverantör inte agerar som ombud för licensgivaren, utan licensgivaren bara tillhandahåller licenstagaren en tredjepartsprodukt, så gäller licenstagaren reklamationsrätt i första hand endast i den utsträckning i vilken licensgivaren har överlåtit sina reklamationsanspråk gentemot underleverantören på licenstagaren. Detta gäller inte om defekten beror på att licenstagaren har hanterat underleverantörens produkt på fel sätt. Om licenstagaren inte kan göra sina anspråk gentemot underleverantören gällande utom rätta påverkas inte licensgivarens subsidiära ansvar.

13.5.7. Om ändring eller utvidgning av tjänster eller levererade varor utförs av licenstagaren eller tredje part förverkas licenstagarens reklamationsrätt, om inte licenstagaren visar att förändringen eller utvidgningen inte orsakat felet. Licensgivaren är inte heller ansvarig för fel som orsakats av felaktigt handhavande, olämpliga driftsförhållanden eller användande av olämplig utrustning från licenstagarens sida.

13.5.8. Licensgivaren kan vägra att åtgärda reklamation tills licenstagaren har betalat den avtalade ersättningen till licensgivaren, minus den del som motsvarar felets ekonomiska värde.

13.6. Anspråk som gäller rättsliga brister

13.6.1. Den programvara som levereras eller tillhandahålls av licensgivaren är fri från tredjepartsrättigheter som kan förhindra användningen av programvaran enligt avtalet. Undantag från detta är sedvanliga åtagandeförbehåll.

13.6.2. Om någon tredje part har och hävdar sådana rättigheter ska licensgivaren på egen bekostnad göra allt i sin makt för att skydda programvaran mot dessa anspråk. Licenstagaren ska omedelbart skriftligen meddela licensgivaren om någon hävdar sådana tredjepartsrättigheter, och ska ge licensgivaren alla fullmakter och befogenheter som behövs för att försvara programvaran mot de hävdade tredjepartsrättigheterna.

13.7. Om det finns rättsliga brister har licensgivaren rätt att välja att antingen

13.7.1. genom lagenliga åtgärder undanröja de tredjepartsrättigheter, eller det hävdande av tredjepartsrättigheter, som påverkar användningen av programvaran enligt avtalet negativt, eller

13.7.2. modifiera eller ersätta programvaran på ett sådant sätt att den inte längre inkräktar på tredje parts rättigheter, på ett sådant sätt att det inte i väsentlig omfattning försämrar programvarans funktionalitet, och

13.7.3. är skyldig att ersätta licenstagaren för de ersättningsbara kostnader som varit nödvändiga för att vidta rättsliga åtgärder.

13.7.4. Om licensgivaren inte inom en av licenstagaren skriftligen angiven skälig tidsfrist fullgör sina skyldigheter enligt avsnitt 13.7, så kan licenstagaren välja att i enlighet med lagens bestämmelser upphäva avtalet eller kräva rabatt och gottgörelse.

13.7.5. I övrigt gäller avsnitt 13.5.4, 13.5.5. respektive 13.5.8.

13.8. Föremål för avtalet: Underhåll

13.8.1. Licensgivaren tillhandahåller enligt dessa allmänna villkor följande tjänster (”Kundsupport”):

• Rådgivnings- och supporttjänster som rör den licensierade programvarans funktioner;

• Hantering av fel som uppstår när den licensierade programvaran används på rätt sätt eller som visar sig i den tillhörande programdokumentationen;

• Tillhandahållande av uppdateringar eller uppgraderingar av den licensierade programvaran.

13.8.2. Tjänsterna omfattar också att licensgivaren hanterar fel och andra defekter i den licensierade programvaran, oavsett hur den används av kunden. Existerande reklamationsanspråk från kundens sida påverkas inte.

13.8.3. I hantering av fel enligt ovan ingår att lokalisera orsaken till felet, att diagnostisera felet, samt att vidta åtgärder som syftar till att rätta till felet (till exempel tillhandahålla patchar och servicepack). Licensgivaren åtar sig inget ansvar för att felet blir avhjälpt. Licensgivaren kan också välja att tillhandahålla felhanteringstjänster genom att leverera workaround-lösningar, uppdateringar eller uppgraderingar, eller genom att, i samråd med kunden, leverera en ny version.

13.8.4. I den mån licensgivaren inom ramen för dessa Allmänna villkor tillåter användning av datorprogram eller andra verk som i sig är upphovsrättsskyddade, ska dessa datorprogram och verk, liksom även användarens/licenstagarens rättigheter att använda dem, regleras av respektive licensavtal för den aktuella programvaran.

13.8.6. I kundsupporten ingår inte:

• Service utanför de avtalade supportperioderna;

• Service för den licensierade programvaran om denna ändrats med hjälp av programmering som inte utförts av licensgivaren;

• Service för datorprogram eller delar av program som inte tillhör den licensierade programvaran;

• Service för den licensierade programvaran om licenstagaren inte har installerat tillhandahållna uppdateringar eller andra lösningar där det inrapporterade felet redan har åtgärdats, såvida det inte är ogörbart för licenstagaren att installera dem av orsaker licenstagaren inte råder över;

• Service för inaktuella versioner av den licensierade programvaran, som inte längre underhålls av licensgivaren, och

• Service som blir nödvändig på grund av att licenstagaren inte har fullföljt sina åtaganden om att samarbeta.

13.9. Tillgång till kundsupport

13.9.1. Kundsupport erbjuds mellan klockan 8:00 och 15:00 på vardagar enligt den tidszon där licensgivaren har sitt säte.

13.10 Parternas samarbete och åtaganden

13.10.1. Parterna åtar sig att ha ett nära och effektivt samarbete, för vilket licenstagarens personliga, organisatoriska, professionella och tekniska ansvar är avgörande, bland annat

• att tillhandahålla den dokumentation och information som behövs för att servicen ska kunna utföras, särskilt angående vilken befintlig utrustning, apparater, datorprogram och delar av datorprogram som är tänkta att samverka med servicen;

• att tillhandahålla nödvändiga arbetsutrymmen och arbetsutrustning;

• att på ett tydligt sätt dokumentera fel som upptäcks under test eller skarp drift och omedelbart underrätta licensgivaren om dem;

• att på egen bekostnad tillhandahålla system, lokaler och personal som lämpar sig för samarbetet, i den utsträckning som behövs för tillhandahållandet av servicen;

• att utan fördröjning uppfylla åtagandena (om samarbete), utföra (samarbets-)åtgärderna i tid, och att avge förklaringar utan dröjsmål.

13.10.2. Innan en felanmälan görs ska licenstagaren i möjligaste mån göra en analys av systemmiljön för att säkerställa att felet inte beror på systemkomponenter som inte omfattas av detta avtal.

13.10.3. Licenstagaren ska genast installera uppdateringar eller utföra andra korrigerande åtgärder som tillhandahålls av licensgivaren.

13.10.4. Licenstagaren ska se till att licensgivaren har rätt att använda tredjepartssystem, i den mån det behövs för att tillhandahålla tjänsterna enligt dessa Allmänna villkor.

13.11. Om licenstagaren inte fullgör sitt ansvar enligt ovan avbryts licensgivarens serviceåtaganden tills detta åtgärdats, om de på grund av detta inte kan fullgöras eller kräver oproportionerligt merarbete. Licenstagaren ska dessutom, efter att överenskommen avgift har meddelats i förväg, ersätta licensgivaren för extra kostnader som orsakas av sådant merarbete, med utgångspunkt i gällande dag- eller timtaxa. Detta påverkar inte licensgivarens eventuella lagstadgade rätt till uppsägning.

13.12. Anspråk rörande fel i uppdateringar, uppgraderingar och nya programversioner

13.12.1. I den mån uppdateringar, uppgraderingar, nya programversioner eller andra köpta produkter eller tjänster levereras till eller görs tillgängliga för licenstagaren inom ramen för dessa allmänna villkor, ska anspråk rörande fel och brister i däri ingående nya funktioner, som inte utgör rena felkorrigeringar, fastställas i enlighet med avsnitt 13.5.2. till 13.5.8.

13.13. Ansvar och skadestånd

13.13.1. Licensgivaren är endast ansvarsskyldig för skada som uppstår i samband med avtalets uppfyllande i den utsträckning som anges av följande bestämmelser i avsnitt 13.13.1.1. till 13.13.1.6.:

13.13.1.1. Licensgivaren är ansvarsskyldig enligt lagens bestämmelser för skada som orsakats med uppsåt eller genom grov försumlighet av licensgivaren eller dennes juridiska ombud eller ledning, samt för materiell skada som uppsåtligt orsakats av agenter. När det gäller grov försummelse från agenter, ska ansvarsskyldigheten fastställas enligt reglerna för ringa försummelse i 13.13.1.5 nedan.

13.13.1.2. Licensgivaren ansvarar enligt lagens bestämmelser för skada som orsakats uppsåtligen eller genom grov försummelse av licensgivaren, dennes juridiska ombud eller agenter, och som medför skador på liv, kropp eller hälsa.

13.13.1.3. Licensgivaren är ansvarsskyldig för skada på grund av att utlovade egenskaper saknats, upp till det belopp som omfattades av löftet, om licensgivaren vid utlovandet var medveten om att egenskaperna saknades.

13.13.1.4. Licensgivaren är ansvarsskyldig för produktansvarsskador i enlighet med den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz).

13.13.1.5. Licensgivaren är ansvarsskyldig för skador som beror på att licensgivaren eller dennes juridiska ombud eller agenter brutit mot kardinalplikter. Kardinalplikter är de grundläggande skyldigheter som utgör basen för avtalet, som var avgörande för att avtalet skulle ingås, och som licenstagaren ska kunna förlita sig särskilt på. Vid brott dessa kardinalplikter på grund av försummelse begränsas ansvarsskyldigheten till det belopp som kunde förutses av Licensgivaren vid tiden för respektive insats.

13.13.1.6. Licensgivaren är ansvarsskyldig för dataförlust endast upp till den kostnad för återställande som skulle ha uppstått vid korrekt och regelbunden säkerhetskopiering.

13.13.1.7. Licensgivaren har ingen ytterligare ansvarsskyldighet.

14. Ångerrätt och upphävandepolicy

14.1. Användaren kan inom 14 dagar skriftligen upphäva sin avtalsförklaring om att börja använda tjänsten FP Sign (t.ex. via brev, e-post, fax), utan att uppge anledning, med angivande av kundnummer. Tidsfristen inleds efter att den skriftliga förklaringen erhållits, men inte innan avtalet ingåtts och inte innan leverantören uppfyllt sin informationsskyldighet enligt artikel 246 §2 i förening med §1 stycke 1 och 2 lagen om införande av den tyska civillagen (EGBGB) och inte innan leverantören uppfyllt sin informationsskyldighet enligt §312 stycke 1 första meningen i den tyska civillagen (BGB) i förening med artikel 246 §3 i EGBGB. Det räcker med att återkallandet har skickats inom tidsfristen för att tidsvillkoret ska betraktas som uppfyllt. Återkallandet ska skickas till:

Francotyp-Postalia Sverige AB, Voltavägen 17, 168 69 Bromma

Email: support@francotyp.se 

14.2. När upphävandet trätt i kraft ska de produkter och tjänster som tagits emot av båda parter returneras, och eventuella förmåner som erhållits (t.ex. ränta) ska överlåtas. Om användaren är helt eller delvis oförmögen att returnera de levererade produkterna och tjänsterna eller bara kan återlämna dem i försämrat skick, ska hen i förekommande fall betala ersättning till licensgivaren. Detta kan resultera i att användaren ändå måste uppfylla sitt avtalsenliga betalningsåtagande för perioden fram till upphävandet. Skyldighet att återbetala utbetalda belopp måste uppfyllas inom 30 dagar. Tidsfristen börjar för användaren när hen skickat upphävningsmeddelandet och för leverantören när hen fått kvittot.

Slut på upphävandepolicy

15. Slutliga bestämmelser

15.1. Leverantören förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa allmänna villkor och avgifter. I så fall ska användaren informeras om ändringarna av leverantören på lämpligt lagenligt sätt. Om Användaren inte invänder mot ändringarna skriftligen via brev eller e-post inom sex veckor efter att meddelandet mottagits, ska ändringarna betraktas som accepterade. Leverantören ska uttryckligen informera om detta villkor när användaren informeras om ändringarna.

15.2. Om enskilda bestämmelser, eller delar av en bestämmelse, i dessa allmänna villkor bedöms ogiltiga eller ej möjliga att genomdriva, eller blir ogiltiga eller ej möjliga att genomdriva på grund av förändringar i lagstiftning efter det att avtalet ingåtts, ska övriga bestämmelser förbli opåverkade.

15.3. Bestämmelser som är ogiltiga eller ej möjliga att genomdriva ska ersättas av giltiga bestämmelser som går att genomdriva, som ligger så nära den ogiltiga bestämmelsen som möjligt vad gäller betydelse och syfte. Om dessa allmänna villkor bedöms vara ofullständiga ska det anses att sådana bestämmelser har avtalats överensstämmer med innebörden i och syftet med de allmänna villkoren och avtalet som slutits mellan användaren och leverantören.

15.4. I händelse av tvist med leverantören rörande uppfyllandet av de skyldigheter som stipuleras i §43a, §45 till §46 stycke 2, och §84 i den tyska telekommunikationslagen (TKG) kan användaren ansöka om skiljedomsförfarande hos den tyska federala infrastrukturmyndigheten (Bundesnetzagentur).

15.5. Enligt §36 stycke 1 i tyska lagen om medling i konsumenttvister (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz) förklarar vi härmed att vi inte deltar i något tvistlösningsförfarande i en konsumentskiljenämnd.

15.6. Alla tvister som uppkommer ur eller rör detta avtal ska uteslutande avgöras i behörig instans för Leverantörens säte.

15.7. Förbundsrepubliken Tysklands lag gäller, med undantag för Internationella köpkonventionen (CISG).